Allmänna villkor

Allmänna villkor för Mina Sidor
2018-05-23
1.1 Villkorens omfattning

Denna överenskommelse gäller för kunden (hädanefter benämnd som "du" eller andra grammatiska former därav), och Securitas Direct Sverige AB, (hädanefter benämnd som "vi" eller andra grammatiska former därav). Securitas Direct Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556153-2176, Box 2511, 580 02 Linköping.

Dessa villkor gäller för din användning av samtliga funktioner och tjänster tillhandahållna via ’Mina Sidor för Företag’, nedan kallat Tjänsten. Förutom dessa villkor tillkommer ditt avtal avseende abonnemang, installation, service och övervakning. Om en konflikt skulle uppstå mellan dessa villkor och sådana avtal är det dessa villkor för Tjänsten som äger företräde för tillhandahållandet och nyttjandet av Tjänsten.

1.2 Allmän information

Vi har fullt ägarskap över Tjänsten med tillhörande material, vilket inkluderar mjukvara och varumärke. Vi har - med undantag för det som anges i vår integritetspolicy (se mer information nedan under punkt 1.3 Personuppgifter) - rätt att använda, kopiera, ändra, radera, utelämna, göra informationen tillgänglig för tredje part och skicka informationen och materialet som du anger i Tjänsten.

Vi äger rätt att ändra dessa villkor förutsatt att vi meddelar dig detta via Tjänsten, eller på annat skriftligt sätt, minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Vi har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

På samma sätt som vi kan ändra dessa villkor kan vi när som helst ändra Tjänsten och även lägga till eller ta bort funktioner.

Om du motsätter dig en ändring av villkoren eller Tjänsten har du rätt att avsluta Tjänsten och sluta använda Tjänsten med omedelbar verkan från sådan förändring. Om förändringen sker med omedelbar verkan och du motsätter dig denna, måste du avsluta Tjänsten så snart du fått informationen om förändringen meddelad till dig. Om du fortsätter att använda Tjänsten anses detta innebära att du accepterat ändringen och din användning regleras därefter av de ändrade villkoren.

1.3 Personuppgifter

I samband med ditt användande av Tjänsten kan du komma att införa personuppgifter om dig själv eller annan person, vidare kan uppgifter om ditt användarkonto komma att klassas som personuppgifter.

Läs mera om hur vi använder personuppgifter du tillhandahåller, och dina rättigheter med avseende härtill i vår integritetspolicy på www.securitasdirect.se/villkor. Vi kan komma att uppdatera integritetspolicyn från tid till annan. Den senaste versionen av vår integritetspolicy publiceras på ovan angiven plats och vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera om ändringar skett.

Genom att tillhandahålla personuppgifter om andra personer, intygar du att du har godkännande för att lämna ut uppgifterna och att uppgifterna får användas för de syften och på det sätt som beskrivs ovan.

1.4 Registrering

När du skapar ditt användarkonto för ditt/dina säkerhetssystem, är du skyldig att ange korrekt och fullständig information. Du kan inte börja använda tjänsten innan du är klar med registreringen.

1.5 Dina skyldigheter

Du ansvarar för att skydda din hårdvara och mjukvara från olaga intrång, virus, spionprogram och andra former av avsiktlig kodifiering. När du inte använder Tjänsten rekommenderar vi att du loggar ut från Tjänsten.

Du ansvarar för att din e-postadress vid var tid hålls uppdaterad och korrekt. Du ansvarar även för all användning av ditt användarkonto inklusive ändringar och skickade meddelanden. Du ska förvara ditt användarnamn och lösenord så att obehöriga personer inte kan komma åt det. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till ditt användarkonto måste du omedelbart informera oss.

När du använder Tjänsten ska du följa tillämpliga lagar såväl som dessa villkor och andra instruktioner från oss. Om vi upptäcker ändringar eller tillägg som du gjort och som inte verkar vara kompatibla med dessa villkor, tillämpliga lagar eller våra instruktioner, har vi rätten att undersöka och egenmäktigt bestämma om ändringarna eller tilläggen ska ändras eller tas bort.

Tjänsten får inte användas på ett sätt som kan skada oss eller våra franchisetagare/områdespartners. Dessutom får du inte skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsten (eller nätverket som är kopplat till Tjänsten) eller störa andras användning av Tjänsten, överföra, göra tillgängligt eller på annat sätt sprida någon del av Tjänsten. Om du missbrukar Tjänsten kommer du att bli skyldig att kompensera för förlust, krav eller skador som orsakats av detta.

Du är ansvarig för alla avgifter (t.ex. bredband) som krävs för att du ska kunna använda Tjänsten. Du är även ansvarig för alla roamingavgifter som kan tillkomma när du loggar in på Tjänsten från ett annat land än det där du registrerat ditt användarkonto.

1.6 Avtalsperiod och uppsägning

Vårt åtagande att leverera Tjänsten är giltigt tills annat meddelas. Tjänsten kan tillfälligt, och utan att du meddelas, tas ur användning på grund av systemproblem, underhåll, reparationer eller anledningar utom vår kontroll.

Vi har rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om (1) du missbrukar dina åtaganden i enlighet med dessa villkor (2) vi för samman Tjänsten med andra tjänster (3) vi ändrar villkoren för Tjänsten eller (4) Tjänsten upphör.

Vi har rätten att föra över våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal, i dess helhet eller delvis, till annan part.

Som kund kan du avsluta Tjänsten när som helst.

1.7 Meddelande mellan dig och oss

Du kan skicka meddelande till oss på de sätt vi beskriver i Tjänsten. Du är också ansvarig för att tillgodogöra dig innehållet i meddelanden vi skickar till dig. Meddelande som skickas via e-post anses mottaget tre (3) dagar efter att det skickats. Information som publiceras på Tjänsten anses mottagen 14 dagar efter publiceringsdatum.

1.8 Övrigt

En tvist om dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag och svensk domstol om ej annat forum anges i ditt avtal avseende abonnemang, installation, service och övervakning.

© Securitas Direct Sweden AB | 46 (0) 13-32 75 00 | kundtjanst@securitasdirect.se